Đá trắng suối lau lát sân

  • Khả năng hấp thụ nước thấp
  • Cường độ nén: 15,5Mpa
  • Khối lượng riêng: 2660kg/m3
  • Độ cứng: 7 Mohs
  • Độ rỗng 0,04%
  • Kích thước: 30x60cm, khổ dài
  • Độ dày 2cm