Gạch thẻ 10x30cm

  • Bề mặt: bóng
  • Kích Thước : 100×300 mm